เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอุทัย สิงห์ทอง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

KM พช.กาฬสินธุ์

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 1 “พัฒนากรไกลปืนเที่ยงกับงานที่เลี่ยงไม่ได้” (พัสดุฯ การเงินฯ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์) นางสาวสิริอร  ทองดี นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 1 “พัฒนากรไกลปืนเที่ยงกับงานที่เลี่ยงไม่ได้” (พัสดุฯ การเงินฯ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์) นางสาวสิริอร ทองดี นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 3 “ศาสตร์พระราชา กับการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย” นางสาวณัฐธภา  คุ้มจอหอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 3 “ศาสตร์พระราชา กับการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย” นางสาวณัฐธภา คุ้มจอหอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ “พลังชุมชน สร้างกองทุนธรรมาภิบาลเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มตะกร้าจักสานบ้านน้อยเจริญ” นายวัฒนา  ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ “พลังชุมชน สร้างกองทุนธรรมาภิบาลเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มตะกร้าจักสานบ้านน้อยเจริญ” นายวัฒนา ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนกิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge?Based OTOPKBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนกิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge?Based OTOPKBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล CLM กิจกรรมย่อยที่ ๓ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับยกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)