เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายอุทัย สิงห์ทอง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

KM พช.กาฬสินธุ์

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 1 “พัฒนากรไกลปืนเที่ยงกับงานที่เลี่ยงไม่ได้” (พัสดุฯ การเงินฯ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์) นางสาวสิริอร  ทองดี นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 1 “พัฒนากรไกลปืนเที่ยงกับงานที่เลี่ยงไม่ได้” (พัสดุฯ การเงินฯ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์) นางสาวสิริอร ทองดี นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 3 “ศาสตร์พระราชา กับการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย” นางสาวณัฐธภา  คุ้มจอหอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 3 “ศาสตร์พระราชา กับการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย” นางสาวณัฐธภา คุ้มจอหอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ “พลังชุมชน สร้างกองทุนธรรมาภิบาลเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มตะกร้าจักสานบ้านน้อยเจริญ” นายวัฒนา  ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ “พลังชุมชน สร้างกองทุนธรรมาภิบาลเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มตะกร้าจักสานบ้านน้อยเจริญ” นายวัฒนา ศรีพอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge ? Based OTOP KBO) กิจกรรม/โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge ? Based OTOP KBO) กิจกรรม/โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge : Based OTOP KBO) กิจกรรม/โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge : Based OTOP KBO) กิจกรรม/โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนกิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge?Based OTOPKBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนกิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge?Based OTOPKBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ