ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนงานและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ศ.2563

โปรแกรมและเอกสารสารสนเทศ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

คลังความรู้/บทความ