โคกโก่ง หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560 กาฬสินธุ์

ข่าว NBT…น.ส.อรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขต 12 ตรวจเยี่ยมบ้านโคกโก่ง ม.5 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)