อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์:ประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ปี 2559 จุดที่ 18

@กาฬสินธุ์ : 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายบุญถิ่น ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้แทนภาคประชาชน และคณะกรรมการฯ ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประเมินและคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ/กลุ่มองค์กรแกนหลัก/ผู้นำ อช. /ศอช.ต. ณ บ้านท่าเยี่ยม ม.6 ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย มีผู้แทนนายอำเภอฆ้องชัย นายธวัช พรหมพันใจ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)