อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาคู

นายเชิดศักดิ์ ภาวิขำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นวิทยากรบรรยายสัมมาชีพชุมชนและการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาคู ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู

(Visited 1 times, 1 visits today)