ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560

ผลความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

ด้วยระบบ BMN Online Real Time จังหวัดกาฬสินธุ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)