“ข้าวภูเขา” KBO 2559 กาฬสินธุ์

นวัตกรรมข้าวภูเขา
KBO ปี 2559 กาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากข้าว 1 เมล็ด
บ้านกุดบอด ม.16 ต.สงเปลือย
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)