กาฬสินธุ์ มอบโล่/ประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559

@กาฬสินธุ์ : 26 กรกฎาคม 2559 นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมหกรรมคืนความสุขให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด ปี 2559 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 694 คน ในงานได้มีพิธีมอบโล่/ประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีผลงานดีเด่น รวม 10 ประเภท ได้แก่ (1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (2) กลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด (3) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด (ผู้นำ อช. ชาย/หญิง) (4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดีเด่น ประจำปี 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)