Personnel

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายประจักษ์ จอมทรักษ์

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเชิดศักดิ์ ภาวิขำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)