ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

09 October 2563 /

14:09 น. /

ดาวน์โหลด