พิกัดครัวเรือนต้นแบบ (เจ้าของแปลง) เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ  การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ( โคก หนอง นา โมเดล ) จังหวัดกาฬสินธุ์

พิกัดครัวเรือนต้นแบบ (เจ้าของแปลง) เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ( โคก หนอง นา โมเดล ) จังหวัดกาฬสินธุ์

14 กันยายน 2563 /

12:10 น. /

ดาวน์โหลด