KM พช.กาฬสินธุ์

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ อันดับที่ 1 “พัฒนากรไกลปืนเที่ยงกับงานที่เลี่ยงไม่ได้” (พัสดุฯ การเงินฯ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์) นางสาวสิริอร ทองดี นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(20/04/2565)

KM Challenge ระดับบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ “การติดตามและการส่งเสริมสนับสนุนการติดตามเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาเภอท่าคันโท” โดย นางสาวสายบัว อุ่นทะยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(20/04/2565)