ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

23 พฤศจิกายน 2563 /

18:44 น. /

ดาวน์โหลด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

09 พฤศจิกายน 2563 /

12:14 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

09 พฤศจิกายน 2563 /

11:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

09 ตุลาคม 2563 /

14:09 น. /

ดาวน์โหลด