ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

14 มิถุนายน 2564 /

19:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

14 มิถุนายน 2564 /

19:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

14 มิถุนายน 2564 /

18:56 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับนายบุญชอบ  ลีลานุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับนายบุญชอบ ลีลานุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤษภาคม 2564 /

18:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับรูปแปลงตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 15 ไร่ แปลงนางพันธุ์ทอง ทองปลิว หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 พฤษภาคม 2564 /

09:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM  ระดับครัวเรือน สำหรับนายบุญชอบ  ลีลานุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับนายบุญชอบ ลีลานุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

03 พฤษภาคม 2564 /

18:57 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ 15 ไร่ แปลงของนางสาวอุบล การนิตย์ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน สำหรับพื้นที่ 15 ไร่ แปลงของนางสาวอุบล การนิตย์ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงนา

05 เมษายน 2564 /

16:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับแปลง ตำบลนิคม

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน สำหรับแปลง ตำบลนิคม

05 เมษายน 2564 /

16:12 น. /

ดาวน์โหลด