จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนกิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge?Based OTOPKBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25/02/2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล CLM กิจกรรมย่อยที่ ๓ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับยกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(08/10/2564)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล CLM กิจกรรมย่อยที่ ๓ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับยกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28/09/2564)

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล CLM กิจกรรมย่อยที่ ๓ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับยกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/09/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย ยกระดับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม จัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23/07/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/07/2564)