พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และรับใบประกาศเกียรติคุณที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”

28 พฤษภาคม 2563 /

13:22 น.