พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ติดตามให้กำลังใจ สพอ. ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น “ลูกจ้างเหมาบริการ” ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

25 พฤศจิกายน 2563 /

12:47 น.

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ “คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่✳️โคก หนอง นาโมเดล

23 พฤศจิกายน 2563 /

15:23 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานความก้าวหน้ายอดผู้สมัครลูกจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล

18 พฤศจิกายน 2563 /

09:46 น.