แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564

ภารกิจและอำนาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน

(ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552) กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

เป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 23,489 หมู่บ้าน มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

กลยุทธ์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
1.1 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
1.2 พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
1.3 ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1.4 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
1.5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
2.1 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.3 ส่งเสริมช่องทางตลาด
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
3.1 พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุน
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ณ เดือนมีนาคม 2560)

1. พัฒนาการจังหวัด จำนวน 1 คน
2. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย จำนวน 4 คน
3. พัฒนาการอำเภอ จำนวน 18 คน
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 23 ตำแหน่ง
5. นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 67 ตำแหน่ง
(Visited 9 times, 1 visits today)