โครงสร้าง/บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายชัชชัย กลีบมะลิ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน

นายวิชัย ฤทธิหาร

พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา

พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์

นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์

พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก

นางณัฐธิฌา พัฒนชัย

พัฒนาการอำเภอคำม่วง

นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล

พัฒนาการอำเภอท่าคันโท

นางเย็นจิต จองหนาน

พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์

นายสุนทร พหลทัพ

พัฒนาการอำเภอยางตลาด

นายอภิชาติ คำตานิตย์

พัฒนาการอำเภอนามน

นายสมจิต ศีลพันธ์

พัฒนาการอำเภอร่องคำ

นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

พัฒนาการอำเภอสมเด็จ

นางสาวนิตยา สุพรม

พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง

นางสำราญ เพิ่มสิน

พัฒนาการอำเภอกมลาไสย

นางวรีพร ภูแล่นกี่

(รักษาการ) พัฒนาการอำเภอหนองกุงศรี

นายนพรัตน์ สายสมบัติ

พัฒนาการอำเภอเขาวง

นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน

พัฒนาการอำเภอสามชัย

นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย

พัฒนาการอำเภอนาคู

นายพิสิษฐ์ สุนทรไชย

(รักษาการ) พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นายธวัช พรหมพันใจ

พัฒนาการอำเภอฆ้องชัย

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัชชัย กลีบมะลิ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวิทวัส ยิ่งยงสิริรัตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางกัญญา วะเกิดเป้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นายสุภาพ ศรีเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุกฤษ ศรีบุญมี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยวิชิต พลศักดิ์ขวา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางเครือวรรณ สดใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางศศิธร อุทัยสาร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นายบุญคลอง เรืองแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางรัชนีพร ภูติจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชตะวัน บรรพชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพชรนันทร์ จันทึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

ผูอำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวภาวดี ไวยราบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเทพ จังโกฏิ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวยุวลักษณ์ โบว์อ่อนศรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ฝ่ายอำนวยการ

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน

นางรดา สิธิจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเขมณิศสรณ์ ปรีประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี ภักดีราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพร นาใจคง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกรรณิการ์ เขาวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลัลน์ญดา คำภิรมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเพชรมี ตันเจริญ

พนักงานพิมพ์

นายธรรมเชษ สำราญเรียบ

เจ้าพนักงานขับรถยนต์

นางสาวทองจัน เฉิดดิลก

เจ้าพนักงานทำความสะอาด

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-ว่าง-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ

นางสาวปิยนุช นาใจคง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรุ่งนภา ภูสงสี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

บริษัทประชารัฐรักสามัคีจังหวัดกาฬสินธุ์

นางศรีสลับ นาชัยเริ่ม

ผู้จัดการ

นางสาวทิพย์สุวรรณ สุพรรณชาติ

นักจัดการงานทั่วไป
(Visited 52 times, 1 visits today)