โครงสร้าง/บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายชัชชัย กลีบมะลิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

(รักษาการ) หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางศรีสลับ นาชัยเริ่ม

(รักษาการ) พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นายวิชัย ฤทธิหาญ

พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์

นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์

พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก

นางณัฐธิฌา พัฒนชัย

พัฒนาการอำเภอคำม่วง

นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล

พัฒนาการอำเภอท่าคันโท

นางเย็นจิต จองหนาน

พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์

นายสุนทร พหลทัพ

พัฒนาการอำเภอยางตลาด

นายอภิชาติ คำตานิตย์

พัฒนาการอำเภอนามน

นายสมจิต ศีลพันธ์

พัฒนาการอำเภอร่องคำ

นส.กุลณิษฐาน์ ขันขวา

พัฒนาการอำเภอสมเด็จ

นางสาวนิตยา สุพรม

พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง

นางสำราญ เพิ่มสิน

พัฒนาการอำเภอกมลาไสย

นายปัตพงษ์ อ่อนโพธา

พัฒนาการอำเภอหนองกุงศรี

นายนพรัตน์ สายสมบัติ

พัฒนาการอำเภอเขาวง

นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน

พัฒนาการอำเภอสามชัย

นส.วิไลวรรณ แสนสร้อย

พัฒนาการอำเภอนาคู

นางธนพร โม้เมือง

พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นายธวัช พรหมพันใจ

พัฒนาการอำเภอฆ้องชัย

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัชชัย กลีบมะลิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวิทวัส ยิ่งยงสิริรัตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางกัญญา วะเกิดเป้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวพชรนันทร์ จันทึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุกฤษ ศรีบุญมี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยวิชิต พลศักดิ์ขวา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางเครือวรรณ สดใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางรัชนีพร ภูติจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญคลอง เรืองแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเขมณิศสรณ์ ปรีประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเขมณิศสรณ์ ปรีประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

(รักษาการ) หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นส.รัชนี นาคทัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวภาวดี ไวยราบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศศิธร อุทัยสาร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นายพิสิษฐ์ สุนทรไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางรดา สิธิจินดา

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี ภักดีราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพร นาใจคง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกรรณิการ์ เขาวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยุวลักษณ์ โบว์อ่อนศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเพชรมี ตันเจริญ

พนักงานพิมพ์

นายธรรมเชษ สำราญเรียบ

เจ้าพนักงานขับรถยนต์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายทศพล สุขสวัสดิ์ศิริเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ

นางสาวปิยนุช นาใจคง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรุ่งนภา ภูสงสี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 52 times, 1 visits today)