โครงสร้าง/บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายชัชชัย กลีบมะลิ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์

พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน

นายวิชัย ฤทธิหาร

พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา

พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์

นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์

พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก

นางณัฐธิฌา พัฒนชัย

พัฒนาการอำเภอคำม่วง

นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล

พัฒนาการอำเภอท่าคันโท

นางเย็นจิต จองหนาน

พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์

นายสุนทร พหลทัพ

พัฒนาการอำเภอยางตลาด

นายอภิชาติ คำตานิตย์

พัฒนาการอำเภอนามน

นายสมจิต ศีลพันธ์

พัฒนาการอำเภอร่องคำ

นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

พัฒนาการอำเภอสมเด็จ

นางสาวมาลัยวรรณ มลที

พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง

นางสำราญ เพิ่มสิน

พัฒนาการอำเภอกมลาไสย

นางปิยะดา สิงห์สาย

พัฒนาการอำเภอหนองกุงศรี

นายนพรัตน์ สายสมบัติ

พัฒนาการอำเภอเขาวง

นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน

พัฒนาการอำเภอสามชัย

นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย

พัฒนาการอำเภอนาคู

นางสาวรุ่งนภา อุปมา

พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นายธวัช พรหมพันใจ

พัฒนาการอำเภอฆ้องชัย

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัชชัย กลีบมะลิ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวิทวัส ยิ่งยงสิริรัตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางกัญญา วะเกิดเป้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางวรีพ ภูแล่นกี่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุกฤษ ศรีบุญมี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยวิชิต พลศักดิ์ขวา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางเครือวรรณ สดใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นายบุญคลอง เรืองแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางรัชนีพร ภูติจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเชตะวัน บรรพชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพชรนันทร์ จันทึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเขมณิศสรณ์ ปรีประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์

ผูอำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายปิยะ บุ่งวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.กลุ่มงานฯ)

นายพิสิฐ สุนทรไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวลักษณ์ โบว์อ่อนศรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ฝ่ายอำนวยการ

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางรดา สิธิจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวภาวดี ไวยราบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี ภักดีราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกรรณิการ์ เขาวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวลัลน์ญดา คำภิรมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเพชรมี ตันเจริญ

พนักงานพิมพ์

นายธรรมเชษฐ์ สำราญเรียบ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวทองจันทร์ เฉิดดิลก

พนักงานทำความสะอาด

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวนัชชา พินจอง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปิยนุช นาใจคง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายภิเษก วิไลรัตน์

นิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวรุ่งนภา ภูสงสี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

บริษัทประชารัฐรักสามัคีจังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 52 times, 1 visits today)