💥💥“กาฬสินธุ์แก้จน ด้วยใจ ไปด้วยกัน Lovely together” ตามเป้าหมาย 9,004 ครัวเรือน 💯%

💥💥“กาฬสินธุ์แก้จน ด้วยใจ ไปด้วยกัน Lovely together” ตามเป้าหมาย 9,004 ครัวเรือน 💯%

🗓️🗓️ วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดฯ ชั้น 2

🎯🎯นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เพื่อสรุป ❗️❗️ผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2
🎯🎯นายชัชชัย กลีบมะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย 🎯🎯นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รายงานผลการขับเคลื่อนงานฯ ต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
📢📢จังหวัดกาฬสินธุ์ มีครัวเรือนเป้าหมายที่มีการบันทึกในระบบ Logbook จำนวน 9,004 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565) 🔶จำแนกตามประเภทปัญหา 🔶มิติสุขภาพ จำนวน 1,139 ครัวเรือน 🔶มิติความเป็นอยู่ จำนวน 1,253 ครัวเรือน 🔶มิติการศึกษา จำนวน 3,049 ครัวเรือน และ🔶มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 30 ครัวเรือน โดยจำแนกเป็นครัวเรือน🔷ประเภทสงเคราะห์ จำนวน 506 ครัวเรือน 🔷ประเภทพัฒนาได้ 8,498 ครัวเรือน ซึ่งทั้ง 9,004 ครัวเรือน นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้กำชับ ติดตาม และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยกำหนดแผนงาน กิจกรรม/โครงการ มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วแบบพุ่งเป้า ไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังบวร “พลังบวรรู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่มีเป้าหมายให้การช่วยเหลือ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/สร้างบ้านให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้ จำนวน 18 หลัง โครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังจากทั้ง 18 อำเภอ จนส่งผลให้ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ทั้ง 9,004 ครัวเรือน แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 💯%
💥💥นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงสั่งการให้ คจพ. ทุกภาคส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ กำชับให้ทีมพี่เลี้ยงคอยสอดส่องดูแลติดตามความก้าวหน้าของครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ถึงแม้จะให้การช่วยเหลือไปแล้วก็ตาม เพื่อให้ครัวเรือนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood
📸📸ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)