🎯🎯คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565🎯🎯

🎯🎯คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565🎯🎯

🗓️🗓️วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

💥💥นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 🎯🎯โดยมีนายชัชชัย กลีบมะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวและนำเสนอโดยวีดิทัศน์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการดำนเนิงานฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีผลการเบิกจ่ายงบบริหาร คิดเป็นร้อยละ 85.78 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 100 งบเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ 100 ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565 มีหนี้ค้างชำระร้อยละ 74.67 ซึ่งเป็นหนี้เกินกำหนดชำระ 17.84
🚩🚩มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 📌ประเภทบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 101.47 📌ประเภทองค์กร มีสมาชิกฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 191 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 75.79 และมีผลการขับเคลื่อนงานที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายณ์
————————————————————-
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood
📸📸ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)