💥💥จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดินจี่

💥💥จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดินจี่
🗓️🗓️ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
❤️❤️นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดฯ ประกอบด้วย นายกรุณา หล้าสรวย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรรมการ และนายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขานุการคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อประเมินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 🎯🎯โดยมีนายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอคำม่วง 🎯🎯พร้อมด้วย นายอภิชาติ คำตานิตย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และกล่าวถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตำบลดินจี่ ที่โดดเด่น และเป็นที่น่าสนใจ
จากนั้น 🎯🎯นายชัชชัย กลับมะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงว่าเหตุใดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้คัดเลือกให้ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง เป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้น นำเสนอการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ โดยวีดิทัศน์ และ Power Point และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
💥💥หลังจากตอบข้อซักถามแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของดีของเด่นจาก 11 หมู่บ้านของอบต.ดินจี่ ที่ประกอบไปด้วย ผ้าพื้นเมือง ผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา เครื่องจักสานและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนต่างๆ และอื่นๆจากนั้น เดินทางไปเยี่ยมจุดสาธิตการฝึกอาชีพของ กศน.ตำบลดินจี่ ที่ได้ฝึกอาชีพชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตำบลดินจี่ แล้วเสร็จเดินทางไปเยี่ยมชมจุดนิทรรศการจัดแสดงสาธิตการทอผ้าคราม จากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ณ บ้านโพนแพง หมู่ 4 และเยี่ยมชมจุดนิทรรศการจุดท้ายที่มีการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดทำขึ้น โดย🎯🎯นายบรรทม ชะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้จัดทำเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดินจี่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ของตน
🧣🧣จากการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ของตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง ในครั้งนี้ ส่งผลให้ตำบลดินจี่ ได้เปิดตำบล เผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์ ความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ให้ความสำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาแก้ไขปัญหาในชุมชน ให้เป็นแบบอย่างไปสู่ตำบลอื่นๆ และเป็นที่รู้จักสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
📸📸ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)