“คณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดมสมองวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ”

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดแผนงาน กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ รวมถึงวางยุทธศาสตร์

การพัฒนาพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

โอกาสนี้ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเสนอแนวความคิดในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นการบูรณาการกับงานพัฒนาชุมชน

โดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา มุ่งเน้นการทำงานใน 3 ประเด็น คือ 1. การสานพลังประชารัฐ (Collaboration) 2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และ 3. การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digitalization) ให้ความสำคัญงานที่เกี่ยวข้องกับ “โคก หนอง นา” ผ้า และผัก เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มุ่งสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ ในยุคโควิด 19 ระลอก 3

 

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม/เกษตร การต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงครัวเรือน

โคก หนอง นา พช.กาฬสินธุ์ สู่การเข้าถึงบริการภาครัฐ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ การส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สนองพระดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

 

ทั้งนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้วางกรอบการทำงานของคณะที่ปรึกษาฯ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

 

กาฬสินธุ์ เมืองดินดำน้ำชุ่ม

งานประชาสัมพันธ์

สพจ.กาฬสินธุ์ … ภาพ-ข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)