จังหวัดกาฬสินธุ์ คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ด้วยความยุติธรรมและพิจารณาตามผลงานเด่น เป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นตัวอย่างได้

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (ชั้น 3) โดยมีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวแทนอำเภอ จำนวน 18 อำเภอ

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากเมนูอาชีพที่ได้ดำเนินการมาแสดงและจำหน่าย

 

ในการนี้ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือก

ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่

 

กาฬสินธุ์ เมืองดินดำน้ำชุ่ม

งานประชาสัมพันธ์

สพจ.กาฬสินธุ์ … ภาพ-ข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)