“พช. กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อสมท.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) นางกัลยา ก้องจิราภาส ในการต่อยอดสู่การทำธุรกิจและสร้างนวัตกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา”

วันที่ ๓ พฤษภาคม 2564 เวลา 1๐.30 น.

ณ บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

และนายชัชชัย กลีบมะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ

ร่วมกับ นายวีรชน ไชยชะอุ่ม นักจัดรายการ/ผู้สื่อข่าว องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ (อสมท.กาฬสินธุ์) ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) นางกัลยา ก้องจิราภาส ภาส บ้านเลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลบัวขาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ 15 ไร่ ใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุชน รูปแบบ 1 : 2 ดินร่วนปนทราย ในการต่อยอดสู่การทำธุรกิจและสร้างนวัตกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา จำนวน 2,446 แปลง ได้แก่ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 43 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 832 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 1,571 แปลง โดยบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) และก่อหนี้ผูกพัน (PO) พ้นที่ CLM จำนวน 16 แปลง คิดเป็นร้อยละ 37.21 ของพื้นที่เป้าหมาย

และพื้นที่ HLM จำนวน 2,243 แปลง คิดเป็นร้อยละ 93.85 ของพื้นที่เป้าหมาย

 

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกกิจกรรม/โครงการ โดยให้ความสำคัญ ประเด็นโคก หนอง นา ประเด็นผ้า และประเด็นผัก

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และมุ่งเน้นให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

 

โอกาสนี้ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าของแปลงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า เราทุกคนกำลังขับเคลื่อนการเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ มีรายได้ทำให้เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัวและสามารถพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างสมดุล

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตัวเองได้ ซึ่งต้องอาศัยกำลังกาย กำลังใจ และความเสียสละเป็นอย่างมาก ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น จะนำความผาสุขมาสู่ชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราได้อย่างแน่นอน

 

กาฬสินธุ์ เมืองดินดำน้ำชุ่ม

งานประชาสัมพันธุ์

สพจ.กาฬสินธุ์ … ภาพ-ข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)