พช. กาฬสินธุ์ ทำงานด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

ณ แปลง HLM ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

มอบหมายให้ นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทน

ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ (HLM)

ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 แปลง คือ 1. นางนิตยา ภูชมศรี 2. นางสุดาเดือน คำน้อย และ 3. นางปนัดดา ลับภู

 

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางตลาด ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานด้วยความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการผลดำเนินการที่ผ่านมา เจ้าของแปลงมีความพึงพอใจ

และเชื่อมั่นในโครงการฯ ว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครัวครัวให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

กาฬสินธุ์ เมืองดินดำน้ำชุ่ม

งานประชาสัมพันธ์

สพจ.กาฬสินธุ์ … ภาพ – ข่าว/รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)