🍒Kick off ปลูกผัก “ผู้นำต่องทำก่อน” บ้านพักผู้พิพากษาศาล

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ บ้านพักผู้พิพากษาศ

📣🍀🌸 นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด และนักวิชาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วม kick off ปลูกผักผู้นำต้องทำก่อน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้หัวส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

💢Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : PR.พช.กาฬสินธุ์💝💝💝

(Visited 1 times, 1 visits today)