พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมนิเทศ ติดตามงาน และสนับสนุนการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายน์

❤️❤️(W)(e) (A)(r)(e) (K)(a)(l)(a)(s)(i)(n)❤️❤️

🦕🐠ถิ่นไดโนเสาร์ แพรวา ลือเลื่อง เมืองน้ำดำ🐟🦖

📣📣 นิเทศ ติดตามงาน สนับสนุนการทำงานของ 🌷🌹สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายน์

🍇🍀วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายน์

🥕🍓นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วย นายเกษม ตรีโอษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายชัชชัย กลีบมะลิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนักวิชาการจังหวัด ได้นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายน์ โดย นายวิชัย ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอกุฉินารายน์ และทีม พช.กุฉินารายน์ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานที่ดำเนินการตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และQuick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🍀🍎เวลา 09.00-10.00 น.นิเทศ ติดตาม สนับสนุน การทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายน์

🌽🧅เวลา 10.00-12.00 น. ติดตามงานที่ดำเนินการในพื้นที่ ## 🍒🥝🍋
1) เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสมสะอาด ม. 1 ต. สมสะอาด อ. กุฉินารายน์

2)ปลูกผัก🌽🌶🥕ณ ฐานเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง บ้านหนองบัว ม. 5และ6 ต. สมสะอาด อ. กุฉินารายน์

🍎🍌โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

🥑🌽สนับสนุนการทำงานตามแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ของอำเภอ

🥥🍋รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน และร่วมกับอำเภอแก้ไขปัญหาให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และเอื้ออำนวยให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

📸📸ภาพ/ข่าว : PR.พช.กาฬสินธุ์💝💝💝

(Visited 1 times, 1 visits today)