วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พช.กาฬสินธุ์ นายนรินทร์ เกล้าจ๊ะโป๊ะ รกท.พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์ ปี 2563 การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองบัวชุม ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคบ่าย) พช.กาฬสินธุ์ รับการตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2563 นายนรินทร์ เกล้าจ๊ะโป๊ะ รกท.พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการ สพจ.สพอ.หนองกุงศรี ผู้นำชุมชม ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ร่วมต้อนรับนางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์ ปี 2563 การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองบัวชุม ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี และกิจกรรมเด่นของชุมชน ศูนย์ขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นเงิน ลดปัญหามลพิษ สร้างรอยยิ้มให้กับหมู่บ้าน ส่งเสริมการออม จัดทำบัญชีครัวเรือน ตลอดจนการดูแลและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้ และตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก และแปรรูปมะม่วงมหาชนก บ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 2 ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิน อยู่ อย่างพอเพียง มีการรวมกลุ่มปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ ขยายผลเป็นเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)