We Are Kalasin : ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย /นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด 🍓🍓

We Are Kalasin : ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย /นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด 🍓🍓

@ กาฬสินธุ์>> 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดให้กลุ่มงาน/ฝ่าย จัดทำแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในรอบเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

🍉🍉ทั้งนี้ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาการทอผ้าไทยตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

(Visited 1 times, 1 visits today)