โครงสร้าง/บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายชัชชัย กลีบมะลิ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายวิชัย ฤทธิหาร

พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา

พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์

นายวสันต์ ศรีนุกูล

พัฒนาการอำเภอนามน

นางณัฐธิฌา พัฒนชัย

พัฒนาการอำเภอสมเด็จ

นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล

พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์

นางเย็นจิต จองหนาน

พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นายสุนทร พหลทัพ

พัฒนาการอำเภอท่าคันโท

นายอภิชาติ คำตานิตย์

พัฒนาการอำเภอคำม่วง

นางธนพร โม้เมือง

พัฒนาการอำเภอร่องคำ

นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก

นางสาวมาลัยวรรณ มลที

พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง

นางสำราญ เพิ่มสิน

พัฒนาการอำเภอกมลาไสย

นางสาวอุมาพร อรรถจุ่น

พัฒนาการอำเภอหนองกุงศรี

นายนพรัตน์ สายสมบัติ

พัฒนาการอำเภอเขาวง

นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน

พัฒนาการอำเภอสามชัย

นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย

พัฒนาการอำเภอนาคู

นางเย็นจิต จองหนาน

พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นายธวัช พรหมพันใจ

พัฒนาการอำเภอร่องคำ

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชัชชัย กลีบมะลิ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางกัญญา วะเกิดเป้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางวรีพ ภูแล่นกี่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุกฤษ ศรีบุญมี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสนั่นชาติ เมืองโคตร

นักพัฒนาชุมชน

นายมีชัย นาใจดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปรียาวรรณ พัสดร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอลงกรณ์ พลายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเขมณิศสรณ์ ปรีประดิษฐ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพชรนันทร์ จันทึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิสิฐ สุนทรไชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอลงกรณ์ พลายแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา สิงห์ทอง

นักพัฒนาชุมชน

นายธีรภัทร ศรีนาค

นักพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายถวิล รัตนวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวลักษณ์ โบว์อ่อนศรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายรัฐฐิติ เจนวิริยะกุล

นักพัฒนาชุมชน

นายพัชระ ชาตรี

นักพัฒนาชุมชน

นายนันทวัฒน์ สนอุทา

นักพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

นางรดา สิธิจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี ภักดีราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกรรณิการ์ เขาวงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ปิยะพร นาใจคง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวลัลน์ญดา คำภิรมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเพชรมี ตันเจริญ

พนักงานพิมพ์

นายธรรมเชษฐ์ สำราญเรียบ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวทองจันทร์ เฉิดดิลก

พนักงานทำความสะอาด

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวปิยนุช นาใจคง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายภิเษก วิไลรัตน์

นิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

บริษัทประชารัฐรักสามัคีจังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 52 times, 1 visits today)