กาฬสินธุ์ ม.สารสนเทศต้อนรับกรรมการประเมินหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

@กาฬสินธุ์ : 27 กรกฎาคม 2559 กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ น.ส.วรพันธุ์ รุ่งกรุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ น.ส.ศิริวรรณ ทรายแก้ว ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นายอนุชิต โอชัยกุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ น.ส.ปราณี ทองแท่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการประเมินมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559 เพื่อรับรองมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านชุมชน 2) ด้านผลิตภัณฑ์OTOP 3) ด้านสถานที่ 4) ด้านการอนุรักษ์ 5) ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้เส้นทาง “เพลิน@โพน จู๊บ-ดี-ไหม ผู้ไทยบ้านโพน” โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง หนก.ยุทธศาสตร์ฯ รก.พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเชิดศักดิ์ ภาวิขำ หนก.ส่งเสริมฯ ว่าที่ พ.ต.ประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง ทีมงาน สพอ.คำม่วง ทีมงาน ทต.โพน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านโพน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ นำคณะเยี่ยมชมผลการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP ณ อาคารหอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ที่ 1-5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)