บรรยากาศการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 23-8-61 ช่วงเช้า🎈🎈🎈🎈 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนท่องเที่ยวฯ 🎏🎏🎏บ.ดอนแคน อ.ฆ้องชัย😊😊🎐🎐🎐 ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ผ่านมา ในรอบที่ 2 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมเป็นชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 3 ชุมชน เพื่อส่งประกวดระดับประเทศต่อไป

24 สิงหาคม 2561 /

22:14 น.

< 3 พ.ค. 2561 นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธานประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บฯ ข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Kalasin Happiness Model โดยมีนายชัยวิชิต พลศักดิ์ขวา รกท.พอ.ห้วยเม็ก นำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

04 พฤษภาคม 2561 /

10:05 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 26 เมษายน 2561 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสตรีเย็บด้วยจักรปักด้วยมือบ้านหัวคูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน โดยรับฟังผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมแก่ผู้นำ และราษฎรในหมู่บ้าน จากนั้นเวลา 14.00 น. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนิคมหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง และเยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐห้วยผึ้งสุขใจ ซึ่งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและกลุ่มสัมมาชีพชุมชน นำสินค้ามาจำหน่าย สินค้าส่วนมากเป็นพืชผักปลอดภัย และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เช่น เสื้อผ้ากลุ่มเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ เวลา 17.00 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ชมการแสดงวัฒนธรรมผู้ไทย สัมผัสการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านโคกโก่ง หมูที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับ Copy

28 เมษายน 2561 /

10:08 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 26 เมษายน 2561 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสตรีเย็บด้วยจักรปักด้วยมือบ้านหัวคูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน โดยรับฟังผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมแก่ผู้นำ และราษฎรในหมู่บ้าน จากนั้นเวลา 14.00 น. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนิคมหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง และเยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐห้วยผึ้งสุขใจ ซึ่งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและกลุ่มสัมมาชีพชุมชน นำสินค้ามาจำหน่าย สินค้าส่วนมากเป็นพืชผักปลอดภัย และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เช่น เสื้อผ้ากลุ่มเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ เวลา 17.00 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ชมการแสดงวัฒนธรรมผู้ไทย สัมผัสการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านโคกโก่ง หมูที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับ

28 เมษายน 2561 /

10:08 น.

นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีฌาปณกิจผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รถทัวร์ประสบอุบัติเหตุ ที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดดงกระยอมอุดมคุณ ตำบลห้วยโพธิ์ และวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

26 มีนาคม 2561 /

17:21 น.

@ กาฬสินธุ์>>“คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยวิธีลูกเสือชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้มีรายได้ตกเกณฑ์ (คนยากจน) และเกษตรกรผู้ปลูกผัก จำนวน 80 ราย ณ ศาลาตลาดนัดชุมชนบ้านแกเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Copy Copy

26 มีนาคม 2561 /

17:18 น.