วันที 14 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอกมลาไสย มอบหมายให้ นายจำลอง บุปผาเดช นวช.ชก.และน.ส.ปัทมา พนิตกุล นวช.ชก. ดำเนินการจัดเวทีประชาคมรับรองข้อมูล จปฐ.ปี 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลลิง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

15 พฤษภาคม 2562 /

20:17 น.

< 3 พ.ค. 2561 นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธานประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บฯ ข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Kalasin Happiness Model โดยมีนายชัยวิชิต พลศักดิ์ขวา รกท.พอ.ห้วยเม็ก นำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

04 พฤษภาคม 2561 /

10:05 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 26 เมษายน 2561 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสตรีเย็บด้วยจักรปักด้วยมือบ้านหัวคูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน โดยรับฟังผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมแก่ผู้นำ และราษฎรในหมู่บ้าน จากนั้นเวลา 14.00 น. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนิคมหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง และเยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐห้วยผึ้งสุขใจ ซึ่งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและกลุ่มสัมมาชีพชุมชน นำสินค้ามาจำหน่าย สินค้าส่วนมากเป็นพืชผักปลอดภัย และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เช่น เสื้อผ้ากลุ่มเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ เวลา 17.00 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ชมการแสดงวัฒนธรรมผู้ไทย สัมผัสการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านโคกโก่ง หมูที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับ Copy

28 เมษายน 2561 /

10:08 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 26 เมษายน 2561 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสตรีเย็บด้วยจักรปักด้วยมือบ้านหัวคูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน โดยรับฟังผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมแก่ผู้นำ และราษฎรในหมู่บ้าน จากนั้นเวลา 14.00 น. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนิคมหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง และเยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐห้วยผึ้งสุขใจ ซึ่งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและกลุ่มสัมมาชีพชุมชน นำสินค้ามาจำหน่าย สินค้าส่วนมากเป็นพืชผักปลอดภัย และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เช่น เสื้อผ้ากลุ่มเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ เวลา 17.00 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ชมการแสดงวัฒนธรรมผู้ไทย สัมผัสการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านโคกโก่ง หมูที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับ

28 เมษายน 2561 /

10:08 น.