ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม SME 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

25 มีนาคม 2563 /

15:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม SME 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2563 /

18:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม SME 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2563 /

18:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (9 หมู่บ้าน)

21 สิงหาคม 2562 /

17:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (9 หมู่บ้าน)

06 สิงหาคม 2562 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด