@สพจ.กาฬสินธุ์ >> 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ พร้อมพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจแก่ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

26 สิงหาคม 2562 /

16:10 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ทองเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 62 ระดับจังหวัด ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 62 พร้อมดำเนินการคัดเลือก อปท. ดีเด่น ผู้บันทึกและผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น โดยมีพัฒนาการอำเภอสามชัยพร้อมทีมงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมอำเภอสามชัย

24 พฤษภาคม 2562 /

11:26 น.

📍พช.กาฬสินธุ์ ประชุมติดตามวางแผนงาน ครั้งที่ 1/2562📍 @ กาฬสินธุ์ >> 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานตามโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรมฯ/จังหวัด และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 2-3 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

31 มกราคม 2562 /

11:36 น.

🐓 ไข่นอกคอก ไก่นอกกรง เด็กนอกกรอบ🐓🐓 🎈🎈จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดซื้อ “ไข่นอกคอก”ผลผลิตจากนักเรียนตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมในโรงเรียน ราคากล่องละ 75 บาท

16 มกราคม 2562 /

15:50 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 10 มกราคม 2562 นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ทองเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2562 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 8 อำเภอ 121 คน ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

16 มกราคม 2562 /

15:32 น.

@กาฬสินธุ์ >> 10 มกราคม 2562 นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยตรวจรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 10-14) ครั้งที่ 1/2562 โดยนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม VIP โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

16 มกราคม 2562 /

15:28 น.

@ กาฬสินธุ์>> 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวกาญจนา ทองเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดา ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ นายไกรสร กองฉลาด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

16 มกราคม 2562 /

14:46 น.