We Are Kalasin : ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั่งที่ 1/2563 📌📌 @ กาฬสินธุ์ >> 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ออกหน่วยโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย ✏✏ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์นำโดยนายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธ์ ร่วมกับ สพอ.กมลาไสยได้จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการ OTOP Mobile และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย @ ทีมงานสารสนเทศฯกาฬสินธ์

22 ตุลาคม 2562 /

15:40 น.

@สพจ.กาฬสินธุ์ >> 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ พร้อมพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจแก่ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

26 สิงหาคม 2562 /

16:10 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ทองเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 62 ระดับจังหวัด ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 62 พร้อมดำเนินการคัดเลือก อปท. ดีเด่น ผู้บันทึกและผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น โดยมีพัฒนาการอำเภอสามชัยพร้อมทีมงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมอำเภอสามชัย

24 พฤษภาคม 2562 /

11:26 น.

วันที 14 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอกมลาไสย มอบหมายให้ นายจำลอง บุปผาเดช นวช.ชก.และน.ส.ปัทมา พนิตกุล นวช.ชก. ดำเนินการจัดเวทีประชาคมรับรองข้อมูล จปฐ.ปี 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลลิง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

15 พฤษภาคม 2562 /

20:13 น.

📍พช.กาฬสินธุ์ ประชุมติดตามวางแผนงาน ครั้งที่ 1/2562📍 @ กาฬสินธุ์ >> 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานตามโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรมฯ/จังหวัด และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 2-3 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

31 มกราคม 2562 /

11:36 น.