โครงสร้าง/บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

นายประจักษ์ จอมทรักษ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวรรณรัชต์ จำปามูล

พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นายศักดิ์ชัน รัชโพธิ์

พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์

นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ

พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก

นายชัยชัย กลีบมะลิ

พัฒนาการอำเภอคำม่วง

นายจารึก ตันเจริญ

พัฒนาการอำเภอท่าคันโท

นายมีชัย นาใจดี

พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์

นายสุนทร พหลทัพ

พัฒนาการอำเภอยางตลาด

นายสมัย นันทบุรมย์

พัฒนาการอำเภอนามน

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ

พัฒนาการอำเภอร่องคำ

นางสาวอุบล โชติชัย

พัฒนาการอำเภอสมเด็จ

นายวิชัย ฤทธิหาร

พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอกมลาไสย

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอหนองกุงศรี

นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์

พัฒนาการอำเภอเขาวง

นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน

พัฒนาการอำเภอสามชัย

นายปัตพงศ์ อ่อนโพธา

พัฒนาการอำเภอนาคู

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นายธวัช พรหมพันใจ

พัฒนาการอำเภอฆ้องชัย
(Visited 52 times, 1 visits today)