คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกกลาง ม.4 ต.หัวหิน

(Visited 1 times, 1 visits today)